Δραστηριότητες, έργα και παραγωγές που σχετίζονται άμεσα με την ευρυθμία των τομέων της περίθαλψης και της φροντίδας των πολιτών καθώς επίσης και με την παραγωγική αλυσίδα. Δραστηριότητες που χρήζουν άμεσης και ταχείας στήριξης.